top of page
  • Yazarın fotoğrafıBODER

TÜRKİYE GELİŞİM AJANSI (TGA) ÜYE SEÇİMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMETürkiye'nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turizm yatırımlarının, turizmin ülke ekonomisindeki payının ve turizm sektörünün hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, destek ve kaynak sağlamak amacıyla kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği Seçimleri, 25 Aralık 2022 Pazar günü yapılacaktır.


1- Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği İlimiz Seçimleri, 25 Aralık 2022 Pazar günü Müdürlüğümüz Hizmet Binasında gerçekleştirilecektir.


2- İlimizde faaliyet gösteren Bakanlığımızdan turizm işletmesi belgeli bileşik tesisler ile konaklama tesisleri arasından Akdeniz bölgesi olarak üç üye ve Bakanlığımızdan turizm işletme belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin temsilini sağlamak üzere ülke çapında yapılacak seçimle üç yıl süreyle belirlenecek bir kişi olmak üzere seçim yapılacaktır.3- Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına, Bakanlığa (Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğüne) veya İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine elden teslim yoluyla şahsen veya vekil aracılığıyla yapılır. Süresinde yapılmayan adaylık başvuruları reddedilir. Eksik belgelerin tamamlanması için son başvuru tarihinden itibaren 2 günü geçmemek üzere ek süre verilebilir. Gerekli görülmesi halinde adaylardan ek bilgi/belge talep edilebilecektir.


4- BİLEŞİK TESİSLER İLE KONAKLAMA TESİSLERİ SEÇMEN LİSTESİ:

Yönetim Kurulu seçiminde Bileşik Tesisler ile Konaklama Tesisleri olarak oy kullanabilecek seçmenler, TGA’nın web sitesinde Faaliyetler/Duyurular bölümünde yer alan linkte, oy kullanacakları sandık bilgileri ile birlikte listelenmiştir. Burada, bölge bazlı, il bazlı, ilçe bazlı, tesis adı ile, belge numarası ile arama yapılabilmektedir.


5- YEME-İÇME-EĞLENCE-DENİZ TURİZMİ TESİSLERİ SEÇMEN LİSTESİ:

Yönetim Kurulu seçiminde Yeme-İçme-Eğlence-Deniz Turizmi Tesisleri olarak oy kullanabilecek seçmenler, TGA’nın web sitesinde Faaliyetler/Duyurular bölümünde yer alan linkte, oy kullanacakları sandık bilgileri ile birlikte listelenmiştir. Burada, il bazlı, ilçe bazlı, tesis adı ile, belge numarası ile arama yapılabilmektedir.


6- Bakanlık Turizm veya Kısmi Turizm Belgeli Yeme-İçme-Eğlence-Deniz Turizmi tesisleri bölgesel ayrım olmaksızın adaylar için ülke genelinde oy verebilecektir.


7- BİLEŞİK TESİSLER İLE KONAKLAMA TESİSLERİ YATAK KAPASİTE LİSTESİ: Yönetim Kurulu seçiminde Bileşik Tesisler ile Konaklama Tesislerini temsilen aday olabilecek tesisler, bölgelerini temsil edebilmek için, bölgelerinde bulunan Bakanlık Turizm İşletmesi Belgeli Bileşik Tesisler ile Konaklama Tesislerinin toplam yatak kapasitesinin toplamda en az onda biri oranına sahip işletmeler tarafından aday olarak gösterilmesi gerekmektedir. Akdeniz bölgesi yatak kapasitesi: 560.668 dir. Akdeniz bölgesi için en az 56.066,8 yatak kapasitesine sahip işletmelerce aday gösterilmelidirler.


Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığına Başvuracak Kişilerde Aranan Nitelikler


· Kamu haklarından mahrum bulunmaması,

· Ticari itibara sahip olması,

· Seçimin yapıldığı tarih itibarıyla iflasına karar verilmiş bir tüzel kişiliğin iflas başvurusu yapıldığı dönemde temsil ve ilzama yetkili yöneticisi olunmaması,

· 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya vergi kaçakçılığı suçlarından hapis cezasına mahkûm olmaması,

· Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişilerden olmaması,

· 7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerin yetkili temsilcisi olunması,

· Bakanlıktan turizm veya kısmi turizm işletme belgeli bileşik tesisler ile konaklama tesislerinin coğrafi bölge bazında temsilini sağlamak üzere, her bir adayın bölgedeki Bakanlıktan konaklama işletmelerinin yatak sayısının toplamda en az onda biri oranına sahip işletmeler tarafından aday olarak gösterilmesi, (Coğrafi bölge bazlı Yönetim Kurulu üyesi adayları için her bir turizm işletmesi belgeli tesis tek bir yönetim kurulu adayı için imza verebilecektir.)

· Bakanlıktan turizm veya kısmi turizm işletme belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin temsilini sağlamak üzere her bir adayın ülke çapındaki tüm bu işletmelerin en az onda biri tarafından aday olarak gösterilmesi

· Daha önce Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmemiş olunması,

· Turizm payı borcunun bulunmaması


ADAYLIK BAŞVURUSI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR


Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyelikleri Seçimleri Adaylık Başvuruları Kontrol Listesi

· Ajans Yönetim Kurulu üyeliklerine adaylık başvuru dilekçesi.

· Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı veya resmî nitelikte belge örneği

· Vekil aracılığıyla yapılan başvurularda adaylık başvurusu için özel olarak düzenlenen noter onaylı vekâletname aslı. ,

· Adli sicil kaydı beyan formu.

· Adli sicil kaydında sabıkası bulunan adaylar için memnu hakların iadesi (yasaklanmış hakların geri verilmesi) kararı.

· 7183 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerin yetkili temsilcisi olunduğuna ilişkin belgeler.

· Bakanlık Turizm İşletmesi Belgesi Örneği

· Onaylı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Örneği

· Temsile İlişkin Noter Onayı Örneği

· Temsile İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Örneği

· İmza Sirküleri Örneği

· İmza Beyannamesi

· Onaylı Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi Örneği

· Onaylı Ticaret ve Sanayi Odası Oda Sicil Kayıt Sureti

· Bakanlıktan turizm veya kısmi turizm işletme belgeli bileşik tesisler ile konaklama tesislerinin coğrafi bölge bazında temsilini sağlamak üzere, her bir adayın bölgedeki Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli konaklama işletmelerinin yatak sayısının toplamda en az onda biri oranına sahip işletmeler tarafından aday olarak gösterildiğine ilişkin belgeler ile birlikte imza veren işletmelerin şirket imza sirküleri,

· Aday Gösterilmesine İlişkin Beyan Dilekçesi (Zorunlu)

· Bakanlık Turizm İşletmesi Belgesi Örneği

· Temsile İlişkin Noter Onayı Örneği

· Temsile İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Örneği

· İmza Sirküleri Örneği (Zorunlu)

· Ticaret Sicil Gazetesi Örneği

· Bakanlıktan turizm veya kısmi turizm işletme belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin temsilini sağlamak üzere her bir adayın ülke çapındaki tüm bu işletmelerin en az onda biri tarafından aday olarak gösterildiğine ilişkin belgeler ile birlikte imza veren işletmelerin şirket imza sirküleri

· Aday Gösterilmesine İlişkin Beyan Dilekçesi (Zorunlu) ¨ Bakanlık Turizm İşletmesi Belgesi Örneği

· Temsile İlişkin Noter Onayı Örneği

· Temsile İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Örneği

· İmza Sirküleri Örneği (Zorunlu)

· Ticaret Sicil Gazetesi Örneği

· Turizm payı borcunun bulunmadığına ilişkin belge.

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page