top of page
  • Yazarın fotoğrafıBODER

tirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın reddolunduğu değişiklik

Değerli Üyemiz, Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilen; “İtirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki amme alacağı % 10 zamla tahsil edilir” şeklindeki madde hükmü 6183 sayılı Kanun’un 58’inci maddesinin 5’inci fıkrasında yer almıştır.


Konu ile ilgili bilgilendirme yazısı ilişikte gönderilmektedir.

Saygılarımızla, BODER Ofis6183 sayılı Kanun’un 58’inci maddesinin;


  • 1’inci fıkrasında, kendisine ödeme emri tebliğ olunan kişinin böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği ya da zamanaşımına uğradığı iddiasıyla tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde dava açabileceği,

  • 5’inci fıkrasında, itirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın reddedildiği miktardaki amme alacağının %10 zamla tahsil edileceği,

hükmü yer almakta iken, 5’inci fıkra hükmünün Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir.

Konuyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, itirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, itirazın reddedildiği miktardaki kamu alacağının %10 zamla tahsil edilmesinin;

  • Borçlunun mal varlığında azalmaya neden olacağı ve ek bir mali külfet getireceği,

  • Haksız çıkma zammının bir üst sınırı olmaması nedeniyle, kamu alacağının aslına kıyasla önemli tutarlara ulaşabileceği,

  • Kamusal yarar ile borçluya yüklenilen külfet arasında orantısızlık bulunduğu,

  • Yargı yoluna başvurmayı zorlaştırıcı ve caydırıcı etkisi nedeniyle hak arama özgürlüğünü sınırladığı,

gerekçeleriyle Anayasaya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin yukarıda belirtilen 21.04.2022 tarihli E:2021/119, K:2022/48 sayılı İPTAL KARARI, 02.08.2022 tarih ve 31911 Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Böylece, 6183 sayılı Kanun’un 58’inci maddesinin 5’inci fıkrasında yer alan;

“İtirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki amme alacağı % 10 zamla tahsil edilir”

şeklindeki hüküm, Anayasa Mahkemesi kararı ile İPTAL edilmiştir.

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page