top of page
  • Yazarın fotoğrafıBODER

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31705 Karar Sayısı: 5026 Ekli “Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin (A) bendinin (2) numaralı alt bendi gereğince karar verilmiştir. 29 Aralık 2021 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1– 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(4) Doğrudan kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi talepleri ile belgeli işletmelerin sınıflandırma taleplerinde; ilk belgelendirme denetimi veya sınıflandırma çalışması sonucunda talebi uygun görülmeyenlere yazılı tebligat yapılır. Tebligat tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yapacakları ikinci talebin de uygun görülmemesi halinde, ikinci belgelendirme denetimi veya sınıflandırma çalışmasının sonucunun tebliğ tarihinden itibaren altı ay geçmedikçe aynı tür için yapılacak yeni talep değerlendirilmez. Bu hüküm, konaklama tesislerine ilişkin doğrudan kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi taleplerinde uygulanmaz.” MADDE 2– Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Genel mahallere hizmet verecek şekilde,” ibaresi, “Bir yıldızlı oteller, apart oteller ve pansiyonlar hariç olmak üzere, genel mahallere hizmet verecek şekilde,” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasının (v) bendinin (1) numaralı alt bendinin sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir. “Müşterilerin önceden bilgilendirilmesi şartıyla, pazarlama ve işletme politikası gereği sadece on iki yaş ve üzeri müşteri kabul eden konaklama tesislerinde çocuk havuzu şartı aranmaz. Ancak bu tesislerin söz konusu pazarlama ve işletme politikasını değiştirmeleri durumunda anılan politikaları uygulamaya geçmeden önce çocuk havuzu yapmaları zorunludur.” MADDE 3– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4– Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakam yürütür.

7 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

BODER 2021-2024 Faaliyet Raporu sunumu

BODER 2021-2024 Faaliyet Raporu sunumu aşağıdaki linke ulaşabilirsiniz. https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:3e77b651-14a1-4484-85ab-9da64d9b418d

Comments


bottom of page